"یا حق" به جای یاهو و گوگل

… است گفت: موتورهای جستجوی بین الملل گوگل و یاهو در … عکسهای بی نظیر از سراسر … بازیگر نقش فرشته در سریال …

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: