کد جدید کانال 3 در هنگام فوتبال ها …

خبر های بین المللی و مربوط به جهان … کد جدید و تست شده کانال 3 در ماهواره اینتلست 902 هنگام پخش فوتبال ها …

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: